top of page
Skolflyktingar

Här hittar du fakta och kunskap kring så kallade skolflyktingar det vill säga de som väljer att fly Sverige och flytta utomlands av skolskäl.

 

Enligt Barnkonventionen är barns utbildning föräldrarnas ansvar. Enligt svensk lag är det statens, vilket gör att det i Sverige sedan år 2011 i praktiken är olagligt att ge sina barn möjligheten att lära sig på annat sätt än utanför skolans väggar. Flera svenska familjer väljer därför att lämna landet för att ge sina barn möjligheten till fritt lärande.

I denna video möter vi fyra personer som blivit skolflyktingar.

Begreppet ”flykting” är kontroversiellt i detta sammanhang. I FNs flyktingkonvention står det att ”En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.”

 

De personer som lämnat Sverige för att kunna hemundervisa sina barn uppfyller enligt oss på Tillit denna definition. I lagens namn kommer de i Sverige att förföljas (med viten och andra, än värre, åtgärder) tills de går med på att sätta sina barn i skolan.

 

Vi förstår att många instinktivt värjer sig mot användandet av begreppet i detta sammanhang för att det ”måste få vara upptaget” av människor som tvingas fly för sina liv. Men vi vänder oss lika instinktivt mot argumentet att det inte bör användas. För att inte använda det är att bortse från det sätt som Sveriges lag faktiskt bryter mot människorätts-konventioner i då den förvägrar familjer att välja den pedagogik de föredrar. 

Att prata om skolflyktingar är att prata om vad saken faktiskt gäller.

bottom of page